• กลุ่มออมทรัพย์บ้านควนดินแดง
  • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพรกหา
  • กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหมวย
  • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นโดน
  • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุน
  • กลุ่มออมทรัพย์ธนาคารชีวิต