• กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ ตำบลตะแพน
  • กลุ่มธนาคารน้ำตำบลตะโหมด