• กลุ่มธนาคารน้ำตำบลตะโหมด
  • กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา
  • กลุ่มการจัดการป่าชุมชนบ้านลำใน
  • กลุ่มอนุรักษ์ปลาโลมาทะเลสาบลำปำ