• กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลหัวเขา
  • กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ ตำบลตะแพน
  • กลุ่มอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด
  • กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรกระแสสินธุ์