• กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหมวย
  • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุน
  • กลุ่มออมทรัพย์ธนาคารชีวิต