• เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลเขาพระ
  • กลุ่มแกะหนังบางแก้ว
  • กลุ่มมโนราห์บ้านวังเลน
  • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ
  • กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว