• ศูนย์การเรียนรู้ร้อยหวันพันธุ์ป่า
 • กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลหัวเขา
 • กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ ตำบลตะแพน
 • กลุ่มการจัดการป่าชุมชนบ้านลำใน
 • กลุ่มอนุรักษ์ปลาโลมาทะเลสาบลำปำ
 • กลุ่มออมทรัพย์บ้านควนดินแดง
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพรกหา
 • กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหมวย
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นโดน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุน
 • กลุ่มมโนราห์บ้านวังเลน
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ