• ศูนย์การเรียนรู้ร้อยหวันพันธุ์ป่า
 • กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลหัวเขา
 • กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ ตำบลตะแพน
 • เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลเขาพระ
 • กลุ่มอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด
 • กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรกระแสสินธุ์
 • กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา
 • กลุ่มการจัดการป่าชุมชนบ้านลำใน
 • กลุ่มวนเกษตรอำเภอศรีนครินทร์
 • กลุ่มอนุรักษ์ปลาโลมาทะเลสาบลำปำ
 • กลุ่มออมทรัพย์บ้านควนดินแดง
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพรกหา
 • กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหมวย
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นโดน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนขนุน
 • กลุ่มออมทรัพย์ธนาคารชีวิต
 • กลุ่มแกะหนังบางแก้ว
 • กลุ่มมโนราห์บ้านวังเลน
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ
 • กลุ่มสภาลานวัดตะโหมด
 • กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว