• กลุ่มการจัดการป่าชุมชนบ้านลำใน
  • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นโดน
  • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ